Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti Poradenství pro osobní rozvoj poskytované podnikatelem Zlatko Štěpina, IČ 614 20 611, podnikající na základě živnostenského oprávnění.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

I.1 Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem poradenství pro osobní rozvoj, účast na besedě, seminářů, školení, workshopů atp. (dále jen akce), jakožto kupujícím a Zlatko Štěpina, jakožto prodávajícím. Smlouva mezi oběma stranami vzniká na základě objednávky služeb. Ujednaní podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

I.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je fyzická osoba podnikatel Zlatko Štěpina, IČO 61420611 se sídlem Kamínky 291/23 Brno 634 00 podnikající na základě ŽL, plátce DPH CZ7007033836, jakožto prodávající (dále jen „prodávající“), a na straně druhé je kupující.

I.3 Kupujícím je spotřebitel, podnikatel nebo právnická osoba.

I.4 Spotřebitelem je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

I.5 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

I.6 Kupující podáním/potvrzením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslán objednávky.

I.7 Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je poradenství pro osobní rozvoj, účast nebo pořádání besed, seminářů, školení, workshopů atp. (dále jen akce) pro veřejnost pořádaných prodávajícím v daných termínech na základě objednávky. Popis jednotlivých akcí, vč. termínu, místa a ceny je uvedena na webu prodávajícího zivotniterapie.cz. Je-li pro jednotlivé akce požadována určitá úroveň kupujícího (z hlediska osobního rozvoje kupujícího) je toto uvedeno v popisu akce, není-li uvedena, je akce pro širokou veřejnost bez rozdílu.

I.8 V případě, že předmětem Kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím (dle specifikace výše) je akce neveřejná (pro uzavřenou skupinu), jsou tyto VOP také platné. Jednotlivé vyjímky z ustanovení těchto VOP budou uzavřeny písemnou formou v Kupní smlouvě. Kupní smlouva na neveřejnou akci má výhradně písemný charakter a lze ji vzájemně potvrdit prostřednictvím oboustraného zaslání scanu podepsané Kupní smlouvy e-mailem.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

II.1 V souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku prodávající sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, tzn.neúčtují se žádné další poplatky

b) požaduje úhradu kupní ceny před poskytnutím samotného plnění, tj. před zahájením akce, není-li uvedeno jinak v popisu akce

c) ceny služeb a způsoby platby jsou uvedeny v popisu akce nebo zaslány na e-mail kupujícího po odeslání Přihlášky/objednávky na příslušnou akci.

d) v případě, že kupujícím je spotřebitel a smlouva je uzavírána distančním způsobem, tedy na dálku, prostřednictvím zařízení umožňujícího komunikaci na dálku (např. internet nebo telefon), má takový kupující právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavřen smlouvy. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat e-mailem na adresu zlatko@zivotniterapie.cz.
Spotřebitel však nemůže od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající splnil služby, jež jsou předmětem smlouvy, s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Tímto je myšlena i příprava podkladů na akci objednaných kupujícím.

e) spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

f) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně, zasláním na adresu sídla prodávajícího či na e-mailovou adresu zlatko@zivotniterapie.cz.

III. Smlouva

III.1 K uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází buď podpisem písemné objednávky služby v na provoovně kupujícího nebo objednávkou učiněnou na dálku, a to buď formou odeslání Přihlášky prostřednictvím internetových stránek prodávajícího nebo e-mailem, ev. písemnou formou prostřednictvím např. České pošty. Uzavření smlouvy prostřednictvím webového rozhraní prodávající potvrdí kupujícímu e-mailem na kupujícím zadaný e-mail.
Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit požadovanou službu a způsob úhrady, jakož i zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Po závazném potvrzení objednávky není možné údaje o kupujícím měnit.

III.2 Prodávající se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek akce především co do termínu, rozsahu a ceny.

III.3Kupující je povinen řádně a včas zaplatit cenu za akci do doby splatnosti uvedené v potvrzení přihlášky/objednávky/uzavžení KS, ale současně ještě před příchodem na akci.

III.4 Cena kurzu zahrnuje věci uvedené v popisu akce, není-li uvedeno jinak. Např. při platbě ubytování a stravy přímo ubytovateli, je toto uvedeno u příslušné akce.

III.5 V případě, že kupující hradí zálohovou či plnou platbu třetí straně, která je zainteresována na pořádání akce Prodávajícícm,  uzavírá Kupující obchodní vztah s touto třetí stranou a veškeré obchodní vztahy a podmínky se řídí Obchodními podmínkami a přísl. této třetí strany a Prodávající za ně nenese žádnou právní odpovědnost.

IV. Odstoupení od smlouvy

IV.1 Kupující má právo od smlouvy odstoupit z jakéhokoli důvodu, avšak nejpozději do 14 dnů před zahájením poskytování služby, tedy před začátkem příslušé akce.
Pokud kupující odstoupí od smlouvy 14 – 10 dnů před zahájením poskytování služby, bude mu ze strany prodávajícího účtován storno poplatek ve výši 30 % z ceny akce.
Pokud kupující odstoupí od smlouvy 9 – 7 dnů před zahájením poskytování služby, bude mu ze strany prodávajícího účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny akce.
Pokud kupující odstoupí od smlouvy 7 – 3 dny před zahájením poskytování služby, bude mu ze strany prodávajícího účtován storno poplatek ve výši 90 % z ceny akce.
Pokud kupující odstoupí od smlouvy méně než 3 dny před zahájením poskytování služby, bude mu ze strany prodávajícího účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny akce.
Odstoupení od smlouvy je možné pouze e-mailem na adresu obchod@zlatko.cz. Pokud prodávající neodešle kupujícímu do 24hod. od odeslání prodávajícím Odstoupení od smlouvy, potvrzení o přijetí zrušení účasti – Odstoupení od smlouvy, znamená to, že kupující neobdržel e-mail s Odstoupením od smlouvy od prodávajícího.

IV.2 V určitých případech může prodávající kupujícímu převést 90% ceny akce na některou z následujících akcí, ale toto je pouze na svobodné vůli prodávajícího.
V případě převedení na jinou akci, je kupující povinen do 14 dní uhradit případný rozdíl v ceně akcí. Převedení na jinou akci lze provést pouze jednou a kupující se jí musí zůčastnit nejpozději v průběhu následujícíh 6 měsíců, od termínu původní akce, která byla uhrazena.

IV.3 V případě, že je smlouva uzavírána distančně a kupujícím je spotřebitel, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, tj. od odeslání potvrzení ze strany prodávajícího e-mailem, nebo jiným způsobem, např. Česká pošta, považuje se za termín doručení datum podání (podací razítko) + 4 pracovní dny.
Odstoupení od smlouvy spotřebitel zasílá e-mailem na adresu obchod@zlatko.cz,  poskytovatelem poštovním služeb na adresu Zlatko Štěpina, Slavíčkova 1a Brno 63800.
Spotřebitel však nemůže od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající splnil služby, jež jsou předmětem smlouvy, s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě, že plnění služby započalo před odstoupením od smlouvy. Toto ujednání neplatí v případě, že kupující uzavře distančním způsobem smlouvu s prodávajícím čtrnáct dnů před zahájením akce. V tomto případě se na kupujícího vztahuje bod IV/1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

VI. Závěrečná ustanovení

VI.1 Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Platnost od 1. 10. 2021
Revize 1.5.2022

Přejít nahoru