Zásady ochrany osobních údajů

podnikatele Zlatko Štěpina, IČ 614 20 611, podnikající na základě živnostenského oprávnění v oblasti osobního rozvoje – poskytování služeb terapie, mentoringu, poradenství, konzultace a koučingu a pro prodej zboží přímo nebi prostřednictvím on-line obchodu. Tyto zásady jsou platné pro osobní poskytování služeb a pro získávání osobních údajů z online prostředí na webech zivotniterapie.cz a zlatko.cz a přiměřeně i na ostatních on-line prostředích podnikatele.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je podnikatel Zlatko Štěpina IČ 614 20 611 se sídlem Kamínky 291/23 Brno 634 00 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce Zlatko Štěpina Slavíčkova 1a Brno 638 00  | email: zlatko@zivotniterapie.cz | telefon: +420 606 027 092.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo poskytnutí služeb.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy nebo služby (dále jen „Smlouva“).
3. Veškeré údaje, sdělení, informace a další, které jsou či budou sděleny při poskytnutí služeb pro osobní rozvoj (terapie, konzultace, koučing atp.) zájemci nebudou předávány žádným způsobem třetí osobě, pokud k nim nedá zájemce výslovný souhlas. Toto ustanovení se nevztahuje na osobní údaje pro plnění Smlouvy dle b.2 a 3 tohoto odstavce.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění Smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, emailová adresa, telefonické spojení), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění Smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné Smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, resp. po dobu, než dojde ke zrušení odběru obchodních sdělení a newsletterů ze strany zákazníka, u nějž jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, nejdéle 5 let od udělení souhlasu.
• po dobu, než je zákazníkovi zaslána emailová notifikace o naskladnění zboží (tzv. „Hlídací pes“), případně po dobu, než je odvolán souhlas ze strany zákazníka se zpracováním osobních údajů pro účely „Hlídacího psa“, tedy zaslání emailové notifikace o naskladnění zboží, nejdéle 6 měsíců od udělení souhlasu.
• po dobu, než je zákazníkovi zaslána připomínka k nákupu (tzv. „Připomenutí objednávky“), případně po dobu, než je odvolán souhlas ze strany zákazníka se zpracováním osobních údajů pro účely „Připomenutí objednávky“, tedy zaslání připomínky k nákupu, se kterou uživatel vyslovil souhlas, nejdéle 6 měsísů od udělení souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání služeb, zboží a realizaci plateb na základě Smlouvy
• zajišťující služby provozování webové prezentace a další služby v souvislosti s poskytováním služeb správcem
• zajišťující marketingové služby pro správce e-shopu v celém jeho portfóliu podnikatelských aktivit
• zajišťující daňové a účetní služby pro správce v celém jeho portfóliu podnikatelských aktivit
• zajišťující právní služby pro správce.
2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

VI. VAŠE PRÁVA
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1.Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

2.Cookies

Zásady používání cookies jsou popsány zde – Zásady cookies EU.

3.Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

4.S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

5.Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

6.Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

7.Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Odesláním objednávky, přihlášky nebo dotazu prostřednictvím webového rozhraní potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14.5.2021

Aktualizováno ke dni 23.2.2022

 

 

Přejít nahoru