Kvantování

očištění a posílení energií

Lze provádět u všeho živého i neživého,
hmotného i nehmotného

Kvantování je obecně práce s kvantovou energií.

Kvantovat se může s energií nízkých i vysokých vibrací,
stejně jako s pozitivní i negativní kvantovou energií.
Jsou v tom velké rozdíly, účinnost, vlivy i účinky.

Kvantování je čištění a změna negativních energií
a posílení (pozitvních) energií - Bílá magie.

Použití pro práci a posílení negativních energií je černá magie.

Provádět ho lze pouze do úrovně - výše kvantového Vědomí a energie kvantéra.

Při své práci používám výhradně pozitivní energii prostřednictvím své duše a spojením pomocí Diamantového paprsku s nekonenčným Zdrojem – čisté Světlo a bezpodmínečnou Lásku.

To je Diamantová kvantovka, která současně čiští a mění negativní energie na pozitivní, zvyšuje vibrace a posiluje pozitivní energií. Při spojení s nekonečným Zrojem dochází k vytvoření pozitivního vysílače – vysílá do svého okolí pozitvní energii.

Co je kvantování

Kvantování lze provádět u všeho živého i neživého, hmotného i nehmotného.
Zkušený kvantér dokáže nakvantovat – posílit – prakticky cokoli – od amuletu přes auto, dům až třeba po hotel.
Zvířátka, květiny, zahradu. Smlouvu, dohody, dopis, webovou prezentaci…
Kvantovat může každý, kdo je schopen navnímat kvantovou energii.
U lidí prostřednictvím kvantové terapie, u věcí, zvířátka, domu, prostor energetickou očistou a kvantováním.

Je „JEN“ VELKÝ rozdíl, zda se kvantuje z nižších vibrací (z duality) nebo vysokých vibrací (spojením s nekonečnou energií Vesmíru, Světlem).

Při kvantování v nízkých vibrací (na nížší úrovni Vědomí) jde zpravidla o černou magii – posílení negativních energií. Odtud mohou být prováděny i energetické/kvantové „útoky“ na konkrétní osoby, na konkurenci (osoby, práci, prezentaci…) se snahou zneškodnit, ublížit, poškodit – na fyzické, mentální či duchovní i duševní úrovni.
Černou magii provádějí zpravidla lidé s nízkou úrovní kvantového Vědomí, ale principiálně ji může provádět kdokoli, ale…

Bílá magie – působení, kvantování, využívání kvantové síly, energie pro dobro své či druhé v souladu s dobrem pro všechny a s Vesmírnými zákony. Kvantování bez přímého ovlivnění Vědomím kvantéra se provádí při úrovni Vědomí 450 a výše a jeho napojením na nekonenčný Zdroj prostřednictvím Diamantového paprsku. Pouze je tak je zajištěno, že klient, předmět atp. je přímo spojen s nekonenčným Zdrojem, Světlem a síla pozitivní energie je řízena Fialovým plamenem karmy St.Germain. Všechny tyto vlastnosti zajišťuje Diamantová kvantovka.

Bílou magii – pomáhat druhým – lze i při nízkých úrovních kvantového Vědomí (cca od 220), ale pomoc přichází přímo od terapeut a je omezena na jeho kvantovou sílu, úroveň Vědomí a sílu jeho pozitivní energie.

Při úrovni kvantového Vědomí cca 370, lze osobu ukotvit do Artemidina chrámu, který je na úrovni 500 a výše a je trvale spojen s bezpodmínečnou Láskou. Takoví lidé jsou trvale spojeni se Světlem (podmínečně) a jdou Cestou Lásky a Světla – pracují se Světlem, s Bílou magií.

Průběh kvantování - energetické očisty

Před vlastním kvantováním je vždy nutné předmět nejdříve očistit od negativních energií, aby nedošlo k posílení negativních místo pozitivních energií.

Při kvantování se předmět, prostor nejprve 2x očistí:

1. fyzickyomytím slanou, kvantovou vodou (př.kameny, amulety atp.) nebo požehnanou vodou (př.auto), u prostor (místnost, kancelář, byt, dům, zahrada…) se provede úklid, očista, ev. likvidace určitých předmětů  (např. předměty prokleté dárcem, pocházejí z pozůstalosti neznámého původu, od osoby, s kterou byli/jsou zlé vztahy atp.). Ev. se změní uspořádání prostoru či jeho doplnění různými předměty podle a pro zajištění toku energií (dle Feng-Shuei).

2. kvantovězapojením do proudu Světla, se čistí od negativních energií, prokletí, uřknutí, uvízlých duší, démonů, cizích bytostí atp., aby byl ve své přirozené vibraci a Světle. Čištění prostor může být opakované (2-3x), protože při něm dochází k nalezení dalších zdrojů – předmětů nebo i dalších skrytých temných bytostí.

Po vyčištění na 60-70% se pomocí kvantového pole a spojením se Světlem prostřednictvím Diamantového paprsku předmět/prostor dočistí a postupně nabíjí – zvyšují se jeho vibrace a je prostoupen bezpodmínečnou Láskou, Světlem.

Tím je „nabit“ – nakvantován a začne vyzařovat pozitivní energii (Lásku a Světlo) a podle Vesmírného zákonu – „Stejné přitahuje stejné“ – začne přitahovat pozitivitu a Lásku k sobě.

Kvantováním prostřednictvím Diamantového paprsku dochází k očistě a ke zvyšování vibrací a energie současně u všeho a všech – živého i neživého, hmotného i nehmotného.
Při kvantování či energetické očistě bývá zpravidla trvale spojen se Světlem a tím působí jako pozitivní vysílač (podle karmické zátěže (u lidí) se toto podaří ihned nebo na druhém sezení, u předmětů zpravidla hned, u prostor a objektů záleží na mnoha okolnostech, obecně při dosažení čistoty nad cca 70% je to spojení trvalé). Takto je poskytnuta i určitá ochrana před negativními energiemi.

Pozn.:  Slovem „proklít“ je myšleno udělat z daru negativní vysílač, a to lze i pouhou myšlenkou, slovem (i neúmyslně) či činem).

Kvantování se Zlatkem

Při kvantování používám spojení s nekonenčným Zdrojem prostřednictvím Diamantového paprsku, channelingu a svoji intuici (3 oko) – schopnost vnímat jemněhmotný svět a energie.
Pro urychlení čištění a posílení také standartní předměty a pomůcky – svíčky, tibetskou mísu, kyvadlo (vnitřní i fyzické), podle potřeb vonné tyčinky, vykuřovadlo, řehtačku či šamanský buben.

Při kvantování k energetické očiště bytu, domu, zahrady, objektů či prostor atp. provádím rituály („klasický“, šamanský..), které jsou nezbytné a potřebné.

Celková délka závisí na velikosti, počtu místností, plochy pozemku – je nutné projít každou místnost, každý kout, prostor, na zahradě projít okolo každého stromu a keře…
Očista bytu (3+1) je cca 1-2 hod., běžného RD 4+1 3-4hod. – součástí této doby je i očista nejvíce exponovaných/ negativních předmětů na místě a nejbližšího okolí domu.

U kvantování běžných předmětů je postup jednodušší a časově méně náročnější – 10-25 minut.

Účinnost kvantování - energetické očisty a posílení energií

U předmětů, které lze obsáhnout rukama, je očista na 99% a zvýšení vibrační úrovně na maximum vhodné pro držitele předmětu.

U větších předmětů, stejně jako objektů, prostor atp. doporučuji očistu provést min. 2x – při první očistě se dosáhne úrovně 60-80%, při druhém kole se navýší na 95-99% – vše je dáno „obsahem“ předmětů a věcí v domě, obyvatel, návštěvníků, okolí domu, sousedů… zda obyvatelé provedou má doporučení – úklid, likvidaci, změnu uspořádání atp.

Zvláště u domů, zahrad, pozemků jsou veškeré energie ovlivněny výše uvedenými, ale také postavením Vesmírných těles a především ročním obdobím (např. zánik (podzim) a vznik (jaro) podzemního vodního toku, jarní pučení oproti zimnímu spánku stromů atp.)

Předmět, prostor, cokoli zůstává trvale spojeno se Světlem a vyčištěno zpravidla na 2-3 roky bez další „velké údržby“, ale vše záleží na majiteli a jeho přístupu k životu a věcem. Pokud člověk sám zvyšuje svoji vibrační úroveň, promítá se to i do jeho okolí (lidí, předmětů, prostor…) a vyčištění a spojení trvá stále.
Pokud zůstane na nízkých vibracích, nebo „padá“ dolů, obyvatelé nežijí, nechovají se v souladu s bezpodmínečnou Láskou, dochází k vybíjení předmětů až na nulovou úroveň – nevyzařuje negativní energie, ale ani neposiluje okolí – je vyčerpán, ev. se „propadne“ na zápornou hodnotu a stává se z něj negativní vysílač – zdroj negativity… Tím také skončí ochrana před negativitou.

Např. i „špatně“ umístěný či uspořádaný dům, rozložení jeho okolí, zahrady atp. lze očistit a do určité míry změnit toky a působení energií a ty následně posílit (viz geomantie).

Pozn.: Lidé do úrovně kvantového vědomí 420 zpravidla nerozeznají „polarizaci“ kvantového pole; „cítí“ energii, ale nerozpoznají zda je negativní nebo pozitivní.

Rozdíl použití Černé vs. Bílé magie při kvantování

Použitím Černé magi, resp. kvantováním v nízkých vibracích nebo používáním kvantové vlny – dojde k okamžitému prožitku – lidé jsou na nižších vibracích a působení této energii pociťují na mentální, i ev. fyzické, rovině ihned. Není to však trvalé (!) a nedochází ke zvyšování celkové energie, úrovně Vědomí, vibrací ani ke karmické očistě! Nedojde ani k posílení pozitivních energií – uzdravování našich energetických těl a tím i těla fyzického.

Při úrovni kvantového Vědomí nad 500 (nižší úroveň 5D) se automaticky „provádí“ Bílá magie.

Pokud taková osoba opakovaně provede Černou magii – prokletí, uřknutí, závist, žárlivost atp. sníží se jeho úroveň pod 500 (na 300 i níže) a jsou mu odebrány „pravomoci“. Pak je na každém, jak rychle se dokáže opět vrátit zpět do vyšších vibrací.

Působení nekonečné energie Vesmíru, Světla – Bílé magieje postup „pomalejší“, ale dochází k trvalým změnám a působení si lidé uvědomují na mentální úrovni (mysli) až během 3 – 5 dní nebo po opakovaných působení. Je to dáno senzitivitou – čím nižší úroveň kvantového Vědomí, tím nižší vibrace a tím je vnímání vyšších vibrací a jemněhmotného světa nižší nebo žádné.
Vnímání lze zvýšit (a každý si ho dokáže následně sám aktivovat) = zvýšit si intuici aktivací Artemidina chrámu a trvalého spojení s Diamantovým paprskem.

Aktivaci lze provést během 2 – 3 sezení a může ho provádět jen Průvodce jehož úroveň kvantového Vědomí je vyšší jak 700.

Napište mi

Přejít nahoru